Newsletter

Regulamin sprzedaży

§  1 Wstęp

 1. Sklep internetowy pod adresem www.lediplex.pl. (dalej sklep internetowy) prowadzi Kinga Lewandowska, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Grafnet Kinga Lewandowska, z siedzibą w Rybniku, ul. Zebrzydowicka 103, 44-217  Rybnik, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Rybnika pod nr: 278306373,
  nr NIP: 6421836360, zwana dalej Sprzedawcą,
 2. Administratorem danych osobowych jest Kinga Lewandowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Grafnet Kinga Lewandowska, z siedzibą
  w Rybniku, ul. Zebrzydowicka 103, 44-217  Rybnik.
 3. Regulamin określa zasady zawierania umów w sklepie internetowym oraz warunki sprzedaży produktów Sprzedawcy poza sklepem internetowym.
 4. Złożenie przez Klienta zamówienia na określony towar oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu. 
 5. Pojawiające się w niniejszym regulaminie zwroty należy rozumieć
  w następujący sposób:

a)     konsument - osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

b)    Klient – konsument, inna osoba prawna, fizyczna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów za pośrednictwem sklepu.

 

§ 2 Oferowane usługi

 1. Sklep internetowy prowadzi następujące usługi: sprzedaż towarów
  i usług (produktów), będących w jego ofercie za pośrednictwem strony www.grafnet.rybnik.pl.pl, e-maila lub telefonu.
 2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą.
 3. Sprzedający zastrzega sobie możliwość błędów w opisie produktów. Zdjęcia produktów są jedynie przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych w nich modeli. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zdjęcia i opisy umieszczone przy poszczególnych produktach.

 

§ 3 Zamówienie/dostawa

 1. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest przesłanie wypełnionego
  i podpisanego formularza zamówienia oraz uiszczenie wynagrodzenia,
  w zależności od ustaleń ze Sprzedawcą w całości bądź w części. Sprzedawca prześle potwierdzenie zamówienia i określi m.in. termin realizacji (termin realizacji może ulec przesunięciu, o czym Konsument zostanie poinformowany).
 2.  Przebieg świadczenia usług w sklepie internetowym składa się z 3 kroków:

1)     krok 1 - wybranie produktów,

2)     krok 2 - złożenie zamówienia i ewentualne uiszczenie zaliczki,

3)     krok 3 - odbiór zamówionych produktów i zapłata reszty należności.

 1. Dokonać zamówienia można rejestrując się i zakładając osobiste konto lub bez zakładania konta.
 2. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mail: z potwierdzeniem wpłynięcia zamówienia. Ustalenie wszystkich istotnych elementów zamówienia i zawarcie umowy następuje po przesłaniu przez sprzedawcę potwierdzenia zamówienia, gdzie określone zostaną m.in. data wysyłki zamówienia. Potwierdzenie przesłane zostanie:

a)     przez wiadomość e-mail na wskazany przez Klienta adres,

b)     przez nawiązanie kontaktu telefonicznego z Klientem.

 1. Jeżeli uzyskanie kontaktu telefonicznego z Klientem w ciągu 5 dni roboczych
  od dnia otrzymania zamówienia nie będzie możliwe, może zostać ono anulowane lub wstrzymane w realizacji.
 2. Ceny produktów umieszczone na stronie www.lediplex.pl podane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT, cła i podatki.
 3. Klient uiszcza cenę za zamówione produkty: (1) przy sprzedaży internetowej produktów znajdujących się na składzie magazynowym gotówką w momencie odbioru lub przelewem bankowym przed dostarczeniem towaru, zależnie
  od ustaleń ze sprzedającym, (2) przy sprzedaży na zamówienie Klient zawiera umowę z Sprzedawcą i wpłaca nie mniej niż 30% zaliczki na poczet zamówionego towaru.
 4. Zamówienia są realizowane wyłącznie w dni robocze, zamówienia składane
  w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.
 5. Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 dni do 10 dni roboczych i uzależniony jest od tego czy towar jest w magazynie.
 6. W przypadku braku towaru w magazynie Zamawiający jest informowany
  o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też rezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.
 7. Zamawiający poprzez e-mail będą informowani o statusie zamówienia. Zamówienia potwierdzonego nie można anulować. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, Zamawiający zostanie natychmiast poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji.
 9. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych towarów, znajdujących się w jego ofercie, w tym w ofercie sklepu internetowego.  
 10. Do każdej przesyłki dołączane jest potwierdzenie kupna (fakturę VAT lub paragon).
 11. Do wartości zamówienia doliczana jest opłata za dostawę chyba że odbiór zamówienia następuje osobiście w siedzibie Sprzedającego.
 12. Dostawa odbywa się wyłącznie w dni robocze.
 13. Jeżeli Klient w chwili odbioru przesyłki zauważy, że paczka posiada uszkodzenia, powinien postępować zgodnie z odpowiednimi postanowieniami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. Prawo pocztowe. Zaleca się sporządzenie protokołu uszkodzeń w obecności kuriera oraz odmowę przyjęcia towaru.

 

§ 4 Ochrona danych osobowych

 1. Przetwarzanie danych osobowych następuje na zasadach określonych
  w przepisach Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji są przetwarzane przez Sprzedającego wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz, w zależności do decyzji Klienta wyrażonej w zamówieniu, mogą być przetwarzane
  w celach marketingowych. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.

 

§ 5 Odstąpienie od umowy

 1. Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny art. 2 ust.1 istnieje możliwość dokonania zwrotu zakupionego towaru przez Konsumenta bez podania powodu- w przypadku dokonania zakupu na odległość- w terminie 14 dni liczonych od daty dostarczenia towaru zgodnie z art.10 w/w ustawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Jednocześnie informujemy, że w celu dokonania zwrotu niezbędne jest skontaktowanie się ze sklepem celem ustalenia warunków zwrotu. Towar musi być zwrócony w stanie niezmienionym.
 2. Sprzedający gwarantuje zwrot kwoty zgodnie z zasadami Ustawy z dnia  30 maja 2014 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

 

§ 6 Reklamacje

 1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (paragon lub faktura VAT). Na wszystkie produkty zakupione w naszym sklepie udzielamy gwarancji do 12 miesięcy. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni.
 2. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową. Sklep odpowiada za niezgodność towaru jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu.
 3. Warunki reklamacji reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 4. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 5. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/


§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Złożenie zamówienia- w tym złożonego w sklepie internetowym- oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia oraz oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu "Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną".
 2. Szczegółowe czynności związane z realizacja usług w sklepie internetowym, nie wymienione powyżej, są opisane w pozostałych częściach serwisu i stanowią integralna cześć regulaminu.
 3. Do umowy sprzedaży produktów w sklepie internetowym stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.lediplex.pl.
 5. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 6. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego.